Verkiezingsprogramma 2018-2022

Belang van de Krimpense jongeren

Wie kan beter het belang van onze jongeren behartigen dan onze jongeren zelf? Wij willen dan ook dat de Krimpense jeugdraad uitgebreid wordt met jongeren. Maar ook het realiseren van een “eigen” jeugdhonk, actief beleid en voorlichting tegen pesten en loverboys, voorlichting misbruik social media en anti-drugsbeleid. Allemaal onderwerpen waar jongeren over mee kunnen praten en beslissen. 


Belang van Krimpense studenten en starters

Veel van onze jongeren gaan studeren in een andere stad. Voor deze jongeren zijn veel te weinig mogelijkheden om in Krimpen te blijven wonen (studentenwoningen). Wij willen dat voor deze jongeren meer mogelijkheden geboden worden. Wij willen een actief beleid voor het realiseren van betaalbare starterswoningen en huisvesting voor studenten.
Ook het behoud van de startersleningen is belangrijk en dient derhalve te worden gecontinueerd. 


Belang van Krimpense ondernemers

Veel van onze inwoners zijn ondernemer. Wij vinden dat de gemeente een actief voorkeursbeleid voor onze ondernemers moet voeren. Ook is het in het belang van Krimpen om mee te helpen aan de variatie en leegstand van de winkels, eigen keuzevrijheid voor ondernemers om wel/niet open te gaan op de zondag, versoepeling evenementenbeleid, toejuichen van de herontwikkeling van het Stormpoldergebied en ontwikkelprogramma samenwerking tussen ondernemers, start-ups en studenten. 


Belang van Krimpense gezinnen

Met ons ruime aanbod van basisscholen, vervolgonderwijs, sportverenigingen en winkelcentra is onze gemeente zeer aantrekkelijk voor gezinnen. Wat echter ontbreekt is breed onderwijs in Krimpen, zoals een school voor VMBO-kader leerlingen en speciaal onderwijs. Wij willen dit stimuleren. 


Belang van Krimpense senioren

Onze Krimpense bevolking vergrijst. Daardoor is er meer behoefte aan levensbestendige woningen en gratis ov 65+. Ook dienen senioren meegenomen te worden in de wereld van de digitalisering. 


Belang van Krimpense gezelligheid

Wat er nog ontbreekt in Krimpen is een gezellig dorpscentrum met terrassen. Wij willen dit realiseren. 


Belang van Krimpense duurzaamheid

Wij staan voor duurzaamheid. We zijn dus voor windmolens, het plaatsen van zonnecellen, het verduurzamen van woningen en school-gebouwen. Wij willen duurzaamheid wijk-gebonden aanpakken.
Wij zijn ook voor het aansluiten bij landelijke- en regionale duurzaam-heidsinitiatieven. 


Belang van Krimpense veiligheid

Krimpen scoort hoog op het gebied van veiligheid. Echter, gezien het belang van (sociale) veiligheid vraagt dit om continue aandacht en waarborging.
 
 


Belang van Krimpense vrijwilligers

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in Krimpen. Wij vinden dat hier actief op ingezet moet worden door onder andere: actief beleid passend (vrijwilligers)werk, koppeling werkzoekenden en ondernemers, koppeling werkzoekenden en sportverenigingen, inzet statushouders voor (vrijwilligers)werk, maatschappelijke stages in onze gemeente, leer/werktrajecten bedrijven Stormpolder, afstudeeropdrachten Krimpense bedrijven, koppeling scholieren en bedrijven. 


Belang van  bereikbaar Krimpen

Wij vinden bereikbaarheid belangrijk. Daarom willen wij de files terugdringen. Hoe? Door beter openbaar vervoer, het uitbreiden van vervoer over water en het verbeteren van de bereikbaarheid hiervan, het realiseren van een bus- transferium en het aantrekkelijk maken van het vervoer per fiets. Ook willen wij een fietsbrug en een aanpak van sluipverkeer vanuit de Krimpenerwaard. 


Belang van goede zorg voor Krimpenaren

Het huidige niveau van onze zorg is hoog te noemen. Wij hechten er waarde aan om dit hoge niveau te behouden. Wij zijn voorstander van een inclusief beleid, waarmee al onze inwoners mee mogen en kunnen doen. 


Belang van Krimpense sport en cultuur

Onze gemeente beschikt over een ruim aanbod van sportverenigingen. Wij vinden het belangrijk dat iedere inwoner zijn of haar sport kan beoefenen. Net als de verzelfstandiging van de sport-accommodaties zijn wij ook voorstander van de verzelfstandiging van cultuur in onze gemeente.