Disclaimer


Gebruik van de website
 Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan bezoekers. De inhoud is bestemd voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het op enigerlei wijze kopiëren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren, verveelvoudigen, doorsturen, verspreiden, openbaar maken of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden van het materiaal op de website, op een wijze die strijdig is met het doel van de website is, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Krimpens Belang, verboden.

Afwijzing aansprakelijkheid
Hoewel Krimpens Belang de grootst mogelijke zorg besteedt aan een correcte en actuele weergave van de gegevens op zijn website, aanvaardt Krimpens Belang geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op (of juist het nalaten van) handelingen naar aanleiding van de informatie op de site. U bent er zelf verantwoordelijk voor u er van te vergewissen of de informatie voor het door u gewenste doel geschikt is.

Krimpens Belang biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. Krimpens Belang aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website.

Krimpens Belang is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, zouden voorkomen. Krimpens Belang adviseert u alle op internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de website haalt.

Copyrights
De op de website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij de Krimpens Belang. Ze worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts-)personen die toegang krijgen tot deze website.